1. REKLAMAČNÝ PORIADOK

1.1. V súlade so zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, vyhlášky č. 128/2012 Z.z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a správnu veľkodistribučnú prax a v súlade so zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, vydáva ORTOPED, spol. s r.o. (ďalej len dodávateľ) tento Reklamačný poriadok.

1.2. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, postup a termíny riešenia reklamácií zákazníka (ďalej len odberateľ).

1.3. Reklamácia je uplatnenie nároku na riešenie kvantitatívnych alebo kvalitatívnych nedostatkov v dodanom tovare.

1.4. Ak nie je zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom dohodnuté inak, platia pre uplatňovanie reklamácií príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a tento Reklamačný poriadok.

1.5. Reklamačný poriadok a reklamačný list sú dostupné na www.eshop.mudrklein.sk.

1.6. Uzavretím kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami sa tento Reklamačný poriadok stáva súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi dodávateľom a odberateľom.

2. PREDMET REKLAMÁCIE

2.1.      Odberateľ je oprávnený reklamovať nasledovné nedostatky:

2.1.1.   Nedostatky zistiteľné ihneď pri odovzdávaní – preberaní tovaru

– poškodený vonkajší obal (roztrhnutý, zdeformovaný, zatečený atď.),

 – neúplnosť zásielky (nesprávny počet kartónov, prepraviek, prázdne balenia atď.),

– nedodržanie prepravných podmienok (teplotný režim, bezpečnostný režim atď.).

2.1.2.   Nedostatky v kvantite – nezrovnalosti v množstve dodaných produktov.

2.1.3.   Nedostatky v kvalite

– bol dodaný iný tovar ako fakturovaný (názov, lieková forma, sila, balenie),

 – bolo dodané neúplné alebo prázdne balenie,

– nefunkčnosť tovaru,

– dodaný produkt má ohrozenú exspiráciu.

2.1.4.   Iné vady

– cena nezodpovedá platnému Cenovému opatreniu MZSR,

– chýbajúca príbalová informácia alebo informácie na obale v slovenskom jazyku,

– chýbajúce označenie v Brailovom písme tovarov, u ktorých to požaduje legislatíva,

– reklamácia produktov, na ktoré sa vzťahuje záručná doba (tlakomery, obuv atď.),

– iné nedostatky kvality.

2.2. Dodávateľ nie je povinný prevziať iné reklamácie, ako z dôvodov uvedených pod bodom 2.1.

2.3.Objednávateľ môže uplatniť reklamáciu z iných dôvodov (napr. zmena kategorizácie, neprevzatie tovaru pacientom, mylne objednané, cenová úprava atď.) iba na základe vopred udeleného súhlasu dodávateľa a rozhodnutie o nich je výlučne v právomoci odborného zástupcu dodávateľa alebo ním poverenej osoby.

3. SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

3.1. K uplatneniu reklamácie je odberateľ povinný úplne, pravdivo a čitateľne vyplniť reklamačný list a doručiť ho dodávateľovi spolu s reklamovaným tovarom. Odporúčame reklamovaný tovar zasielať prostredníctvom Slovenskej pošty ako poistený balík 1. triedy alebo kuriérskou službou. Nezasielajte nám reklamovaný tovar na dobierku, takéto zásielky nebudeme preberať.

            Adresa pre prijímanie reklamácií:

            ORTOPED, spol. s r.o., Levočská 18, Prešov, 080 01

3.2. Reklamácia je predmetom reklamačného konania len v prípade, že reklamačný list obsahuje všetky formálne údaje:

a) názov/meno a presnú adresu odberateľa,

b) číslo faktúry alebo dodacieho listu a dátum vystavenia,

c) obchodný názov tovaru s uvedením šarže exspirácie a množstva,

d) presná špecifikácia a dôvod reklamácie,

e) kontakt odberateľa,

f) miesto a dátum vystavenia reklamačného listu a podpis zodpovedného odberateľa

3.3. Požadované prílohy:

V prípade reklamácie tovaru, na ktorý sa vzťahuje 24 mesačná doba (prístroje, obuv), je nutné predložiť pokladničný blok zákazníka.

3.4. Reklamovaný tovar musí odberateľ vrátiť v pôvodnom stave, nepoškodený, nepopísaný bez etikiet.

3.5. Reklamovať kvalitatívne vady môže odberateľ len ak boli dodržané všetky skladovacie podmienky.

4. LEHOTY PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE

4.1. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov.

4.2. Nedostatky zistené pri preberaní tovaru je odberateľ povinný reklamovať bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru.

4.3. Skryté vady vo výrobe je odberateľ povinný reklamovať ihneď po ich zistení, najneskôr do konca exspirácie.

4.4. Pri predaji tovaru s ohrozenou exspiráciou (3 mesiace pred exspiráciou) bol odberateľ upozornený na ohrozenú exspiráciu. Taktýto tovar nie je možné vrátiť.

5. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

5.1. K riadne podanej reklamácii je dodávateľ povinný vyjadriť sa do 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie.

5.2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

5.3. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

5.4. Dodanie reklamovaného tovaru potvrdí odberateľ na sprievodnom reklamačnom dodacom liste podpisom s uvedením dátumu prevzatia.

5.5. Distribútor si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu na základe rozhodnutia odborného zástupcu závodu, alebo posudku výrobcu.

ZÁNIK NÁROKU NA REKLAMÁCIU

a) Nárok zaniká, ak bol tovar poškodený neodbornou a hrubou manipuláciou.

b) Nárok zaniká, ak neboli dodržané podmienky skladovania predpísané výrobcom

c) Nárok zaniká, ak je v rozpore s týmto reklamačným poriadkom.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

            Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 1.7.2019.